Cartoon Buddy homepage ->

Website history notes page Index ->

Homepage -> Full index ->

592 - Suiko (Empress) Asuka period

628 - Shumei

641 - Kogyoku (Empress)

645 - Kotoku

654 - Saimei (Empress)

662 - Tenchi

671 - Kobun

672 - Temmu

685 - Shinto

697 - Mommu

707 - Gemmyo (Empress) Nara period

715 - Gensho (Empress)

724 - Shomu

749 - Koken (Empress)

758 - Junnin

764 - Shotoku (Empress)

770 - Konin

782 - Kammu Heian period

806 - Heizei

809 - Saga

822 - Junna

833 - Nimmyo

850  - Montoku

858 - Seiwa

876 - Yozei

884 - Koko

887 - Uda

897 - Daigo

930 - Sujaku

946 - Murakami

967 - Reizei

969 - Enyu

984 - Kazan

986 - Ichijo

The Emperors

1011 - Sanjo

1016 - Ichijo II

1036 - Sujaku II

1045 - Reizei II

1068 - Sanjo II

1073 - Shirakawa

1087 - Horikawa

1107 - Toba

1124 - Sutoku

1142 - Konoe

1155 - Shirakawa II

1158 - Nijo

1166 - Rokujo

1168 - Takakura

1181 - Antoku

1183 - Toba II Kamakura period

1198 - Isuchimikado

1210 - Juntoku

1220 - Chukyo and Horikawa II

1232 - Shijo

1242 - Saka II

1245 - Fukakusa II

1259 - Kameyama

1275 - Uda II

1288 - Fushimi I

1298 - Fushimi II

1302 - Nijo II

1308 - Hanazono

1319 - Daigo II Namboku period

1336 - Komyo & Murakami II

1348 - Suko & Murakami II

1352 - Kogon II & Murakami II

1368 - Kogon II & Chokei I

1371 - Chokei I & Ennyu II

1373 - Ennyu II & Kameyama II

1382 - Kameyama II & Komatsu II

Shogun Samurai

1392 - Yoshimitsu

1409 - YOSIMOCHI

1423 -YOSHIKAZU

1425 - Yoshimochi

1428 - Yoshinori

1441 - Yoshikatsu

1443 - Yoshimasa

1473 - Yoshihisa

1489 - Yoshitane

1493 - Yoshizume

1508 - Yoshitane

1521 - Yoshiharu

1545 - Yoshiteru

1565 - Yoshihide

1568 - Yoshiaki

1573 - Nobunaga

1582 - Hideyoshi

1598 - Ieyasu

1616 - Hidetada

1623 - Lemitsu

1651 - Letsuna

1680 - Tsunayoshi

1709 - Ienobu

1713 - Letsugu

1716 - Yoshimune

1745 - Leshige

1761 - Leharu

1785 - Lenari

1838 - Leyoshi

1854 - Lesada

1858 - Lemochi

1866 - Hitotsubashi

1867 - Mustsuhito Meisi period

1912 - Yoshihito Taisho period

1926 - Hirohito

1989 - Heisei Akihito
2019 - Naruhito
(Born Hiro-nomiya Naruhito Shinnō)The Samurai state ended in 1876 and the Mikado replaced the warrior in Japan. Western industrialisation

replaced the sword.

Japan history notes
Emperors 582 to 1989

Japan history notes
1. Emperors 98BC to 588
2. Emperors 582 to 1989

The flag of Japan was created in 1870, although the red sun

had been used on war banners for centuries.


Kublai Khan, the Mongol leader, twice tried to invade Japan (1281).

But his fleet of ships were defeated, both times, by Typhoon storms.


Nippon is the usual name for the Japanese islands

and the term means the source of the sun.

2